Behörighet

Har jag behörighet?

Innan du kan söka till en utbildning måste du ha grundläggande behörighet. Detta krävs för all högskoleutbildning. Läs nedan och se under vilken rubrik du själv passar in och kontrollera att du uppfyller de krav som ställs. Om du inte uppfyller kraven så måste du komplettera dina studier. Det kan du göra på komvux, vid en folkhögskola eller på annat sätt. En studievägledare kan ge dig ytterligare råd och stöd.

Grundläggande behörighet

Gymnasium
* Du har slutbetyg från ett nationellt program eller specialutformat program i gymnasiet och har lägst betyget ”Godkänd” på kurser som motsvarar 90 procent av vad som krävs för ett fullständigt program.

Med eller utan slutbetyg från komvux
* Du har fått slutbetyg från komvux och har lägst betyget ”Godkänd” på kurser som omfattar minst 90 procent av vad som krävs för ett slutbetyg,
eller
* Du saknar slutbetyg men har fått ett samlat betygsdokument från komvux med lägst betyget ”Godkänd” eller betyg 1-5 i poängsatta kurser som motsvarar 90 procent av vad som krävs för ett slutbetyg från komvux,
eller
* Du har avgångsbetyg från en tvåårig linje/tvåårig specialkurs – i huvudsak uppbyggd som en tvåårig linje – från gymnasieskolan
eller
* Du har avgångsbetyg 2 eller 3 från komvux (eller motsvarande) och har kunskaper i svenska och engelska motsvarande minst två årskurser på någon linje i gymnasieskolan eller etapp 2 på komvux. Kunskaperna kan också styrkas med Svenska kurs B och Engelska kurs A med lägst betyg ”Godkänd”.

Över 25 år och arbetat i fyra år
* Du uppfyller kraven som så kallad 25:4, det vill säga fyller minst 25 år senast under det kalenderår som utbildningen börjar och har arbetat minst halvtid i minst fyra år före det kalenderhalvår då utbildningen börjar och kan styrka kunskap motsvarande:
Svenska kurs B med lägst betyg ”Godkänd” eller två årskurser från tvåårig eller treårig linje eller etapp 2,
Engelska kurs A med lägst betyg ”Godkänd” eller två årskurser från tvåårig eller treårig linje eller etapp 2.
Observera att du som uppfyller den grundläggande behörigheten utan att ingå i betygs- eller provurvalet, måste göra högskoleprovet för att ha ett värde att konkurrera med. Sökande utan poäng kan mycket sällan beredas plats på kurser eller program.

Utländsk gymnasieutbildning
* Du har en avslutad utländsk gymnasieutbildning som ger behörighet till universitetsstudier i det land där den fullföljts och har kunskaper i svenska med lägst betyget ”Godkänd” i Svenska B / Svenska som andraspråk B från komvux eller motsvarande eller godkänt ”Test i svenska för universtitets- och högskolestudier (TISUS)” eller godkänt resultat på ”Rikstestet” eller preparandutbildning vid någon högskola med godkänt resultat på avslutande test eller avslutad gynasieutbildning med danska, norska eller isländska som modersmål (har du gymnasieutbildning från Finland och finska som modersmål, måste du ha haft svenska som ämne i finskt gymnasium eller motsvarande finsk skolform under tre år eller mer) eller dokumenterade kunskaper som bedöms motsvarande – att ha svenska som modersmål räcker inte för grundläggande behörighet i svenska – och har kunskaper i engelska som motsvarar lägst Engelska A, med lägst betyget ”Godkänd” / 3 eller minst två årskurser från svensk gymnasielinje eller etapp 2.

Folkhögskoleutbildning
* Du har en folkhögskoleutbildning med intyg om grundläggande behörighet samt styrkt behörighet i samtliga kärnämnen. Grundläggande behörighet ger också folkhögskoleutbildning som avslutats före 1 juli 1998 och styrks med intyg om allmän behörighet.

Vissa äldre utbildningar ger inte behörighet
Vissa äldre utbildningar ger inte längre grundläggande behörighet och placering i betygsurvalet. Sökande med sådan utbildning som kan styrka grundläggande behörighet i svenska och engelska medges dispens från ålderskravet och kravet på arbetslivserfarenhet för 25:4-or.

Den som uppfyller behörighetskraven utan att ingå i betygsurvalet, måste göra högskoleprovet för att ha ett värde att konkurrera med. Sökande som varken deltar i betygs- eller provurvalet kan mycket sällan beredas plats.

Högskoleprovet
Högskoleprovet anordnas två gånger per år. Det görs på bestämda platser och bestämda dagar. Du kan göra provet hur många gånger som helst. Resultatet gäller i fem år. Provet testar kunskaper och färdigheter som är viktiga för högskolestudier.
När du söker till högskolan, så söker du dels på betyg från gymnasiet dels på poäng från högskoleprovet. Sista anmälningsdatum är alltid 15 september för höstens prov och 15 februari för vårens prov. Hösten 2007 äger provet rum den 27 oktober. För 2008 är datumen; 5 april och 25 oktober.

Behörighet vid studier