Frågor om kurser och andra ämnen

Vad kostar det?
Att studera på högskola och univeristet kostar inget i Sverige. Vi har inga terminsavgifter som många andra länder har eftersom studieavgifter motverkar jämställdhet. Däremot måste du bekosta annat som är förknippat med studier själv. Litteratur, dator med olika program är två exempel. För att få tentera måste du vara medlem i studentkår vid den högskola eller det universitet där du studerar. Om utbildningen har obligatoriska samlingar så betalar du själv för resor och övernattningar. Det finns dock stipendier att söka som täcker liknande omkostnader.

Studiebidrag och -lån
Du har rätt att söka studiemedel det vill säga studiebidrag och studielån på samma sätt som alla andra högskolestudenter. Närmare upplysningar får du av Centrala studiestödsnämnden.

Är du utomlands?
Då har du också rätt att söka studiemedel för dina studier via Nätuniversitetet.

Funktionshinder
Som funktionshindrad finns möjlighet att få stöd från olika håll. Vid varje högskola finns samordnare som hanterar behov som funktionshindrade kan ha. Det kan gälla allt från uppläsningstjänst, anteckningshjälp till hur man kan ha muntlig tentamen istället för skriftlig. Närmare information ger sajten Studera med funktionshinder.

Kurser

Vanliga frågor om kurser

Är Nätuniversitetet en ny högskola?
Nej. Nätuniversitetet är ett samarbete mellan 35 universitet och högskolor i Sverige. Inom Nätuniversitetet marknadsför högskolorna de kurser och utbildningar som går att läsa via Internet i högre grad än vanliga distansutbildningar.

Hur många kurser finns det?
I Nätuniversitetets sökdatabas finns cirka 2.700 kurser och närmare 100 hela utbildningsprogram.

Har ni någon kurskatalog?
Nej. Vi har ingen tryckt katalog. Kurserna hittar du under knappen ”Sök utbildning”.

Hur söker jag i kursdatabasen?
1. Ta god tid på dig, sök gärna i omgångar.
2. Sök brett – börja med stora ämnesområden, till exempel humaniora, smalna sedan av din sökning. De breda ämnesområdena står med stora bokstäver i tabellen ”Ämnen”.
3. Eller bestäm när i tiden du vill börja. Ht står för hösttermin och vt står för vårtermin. Flexibel kan betyda att utbildningen startar när tillräckligt många studenter har anmält sig. Det vill säga utbildningen är inte beroende av de vanliga anmälningsdatumen 15 april och 15 oktober.
4. Eller bestäm hur mycket tid du kan lägga ner och sök på hel- eller deltid. Man benämner kursernsas storlek och takt i högskolepoäng och procent.
Om du läser heltid en termin studerar du 30 högskolepoäng (förändring från 1 juli 2007). Studerar du 15 högskolepoäng på en termin så studerar du 50 procent. Vilken arbetsinsats som krävs kan vara lite svårt att säga. Det beror på ditt intresse och dina förkunskaper, men ett riktmärke är att för heltidsstudier får du räkna med en arbetsinsats på 40 timmar per vecka. Läser du på 50 procent så behöver du 20 timmar per vecka för dina studier.
5. Ta hjälp av studievägledare vid närmaste lärcentrum eller högskola, om du behöver råd om vilka vägar som finns för dig att nå dina mål.

Hur hittar jag information om den kurs jag vill gå?
När du hittat kursen i vår databas går du vidare till kursens egen hemsida. Det är till universitetet eller högskolan som du vänder dig för att få mer information och vägledning om ditt val av kurs eller program.

Jag får olika resultat när jag söker i er kursdatabas – vad beror det på?
Beroende på vilka variabler du markerar så sker sökningen på olika sätt. Resultatet du får fram beror på hur högskolorna själva valt att märka sina kurser för databasen, därför kan resultatet variera.

Hur vet jag hur många möten en utbildning inom Nätuniversitetet har?
Antalet möten varierar. En del utbildningar har inga möten medan andra har flera träffar under en termins heltidsstudier. Högskolan och den som är kursansvarig bestämmer hur många möten kursen ska ha. När du gjort en sökning så visar resultatsidan upp antalet obligatoriska möten. Står det ett kryss, innebär det att informationen saknas. Se då efter på utbildningens egen kurshemsida eller genom att kontakta universitetet eller högskolan.

Kostar det pengar att gå en utbildning inom Nätuniversitetet?
Svensk högskoleutbildning är avgiftsfri. Däremot måste du själv bekosta litteratur, kåravgifter, eventuella resor och övernattningar med mera.

Har jag rätt till studielån och studiebidrag?
Utbildningar inom Nätuniversitetet ger samma rätt till lån och bidrag som all annan högskoleutbildning. Du måste uppfylla de krav som CSN (Centrala Studiestödsnämnden) ställer på dig som student för att få studiemedel, det vill säga lån och bidrag.

Varför har Nätuniversitetet kommit till?
För att fler ska ges möjlighet att läsa och utbilda sig på distans. IT gör det lättare att kunna sitta hemma och plugga via nätet, att inte behöva åka till en högskola för att ta del av föreläsningar till exempel. Nätuniversitetet är en satsning som startade den 1 mars 2002.

Gör ni någon kvalitetskontroll av utbudet?
En utbildning inom Nätuniversitetet räknas på samma sätt som motsvarande utbildning på campus. Högskolan som ger utbildningen ansvarar för kvaliteten. Högskoleverket är den myndighet som i sin tur granskar kvaliteten. Det är alltså andra som kontrollerar kvaliteten.

Vilket universitet har de bästa distanskurserna?
Vad som är ”bästa” distanskurs är svårt att besvara. Att en kurs blir uppskattad beror mycket på hur den har utformats och hur handledningen är upplagd.
Fundera i stället över dina egna behov och krav. Läs kursbeskrivningarna noga och jämför liknande kurser med varandra.

Vilket universitet har flest distanskurser?
De sex lärosäten som hade flest kurser under 2006 var Högskolan Dalarna (294 kurser), Högskolan i Gävle, (249 kurser), Mittuniversitetet, (227 kurser), Karlstads universitet (210 kurser), Uppsala universitet (201 kurser), samt Högskolan i Kalmar (156 kurser). Andra högskolor och universitet arbetar aktivt för att öka sitt utbud.

Om jag vill gå en kurs – kan jag börja när jag vill?
Kurser som erbjuder individuell studietakt kan ibland ha så kallad rullande antagning, och det kan finnas flera starttider per år. Information om när kursen startar hittar du på de olika utbildningarnas egna hemsidor.

Har Nätuniversitetet ett internationellt utbud?
Avsikten är så småningom att kunna hjälpa studenter att finna kurser vid utländska universitet. Fler och fler kurser på engelska eller andra språk är också en ambition för Nätuniversitetet.

Kan jag läsa vid Nätuniversitetet om jag befinner mig utomlands?
Alla kurser som inte kräver obligatorisk närvaro vid mötena kan läsas lika bra om man bor i ett annat land. Det som krävs är en dator med Internetuppkoppling. Du har också rätt till studiemedel på samma sätt som vid studier i Sverige.